NEW YEAR, NEW YOU, WELCOME TO PARADISE.

"MY DEAR VIETNAMESE FELLOW COMPATRIOTS, DO YOU ALL HEAR ME?"
Monday, September 5th 2022
Written by TANY

"Tôi nói đồng bào có nghe rõ hay không?" - Chủ Tịch Hồ Chí Minh