LIBERTY 4 LIFE

Image No.1
1 of 45
Image #1
Image #2
Image #3
Image #4
Image #5
Image #6
Image #7
Image #8
Image #9
Image #10
Image #11
Image #12
Image #13
Image #14
Image #15
Image #16
Image #17
Image #18
Image #19
Image #20
Image #21
Image #22
Image #23
Image #24
Image #25
Image #26
Image #27
Image #28
Image #29
Image #30
Image #31
Image #32
Image #33
Image #34
Image #35
Image #36
Image #37
Image #38
Image #39
Image #40
Image #41
Image #42
Image #43
Image #44
Image #45
Dry*19 - Holiday Drop

Vì một tương lai tốt đẹp hơn” là một ý niệm Paradise thúc đẩy để tìm kiếm các nhà sáng tạo trẻ cùng một niềm đam mê với Nghệ thuật và Văn hoá. Thông qua tất cả các hoạt động và hình ảnh, Paradise luôn khuyến khích tình yêu cho văn hoá và bản sắc để chúng ta cùng nhau tạo nên một tập thể liên kết.

Chúng tôi tin rằng như thế, mỗi cá nhân đều có thể đóng góp chất riêng của mình để cùng nhau dựng nên bức tranh lớn hơn: Văn hoá của chúng ta.

Originated out of Paradise as a means to seek out more creatives within the youth culture and art scene. We wish to do this through our media channel, artworks, clothing items and much more. Paradise thrives to promote to aspiring artists that wish to express their culture and identity more. Therefore as a collective, we then hope every single one of us will be able to give a part of ourselves to create the bigger picture that is Our Culture.

Dry*19 - Holiday Drop
1/45

Archive*

Archive*